Limited Şirket İçin

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre;

En az 10.000 TL sermaye ile ve tek ortaklı olarak kurulabilmektedir. Bu kapsamda “kuruluş dilekçesinin” şirket müdürü tarafından hazırlanması, “kuruluş bildirim formunun” üç nüsha halinde hazırlanarak imzalanması ve noterden onaylı “şirket sözleşmesinin” hazırlanması gerekmektedir. Limited Şirket Müdürünün şirket unvanı altında imzasını içeren “beyanname” ve kurucular tarafından hazırlanmış “kurucular beyanı” ile birlikte ilgili ticaret odası ve ticaret siciline başvurması ile Limited Şirket kurulur.