Komandit Şirket İçin

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre;

Şirket imza yetkilisi tarafından imzalanmış “dilekçe”, şirket yetkililerince imzalanmış “oda kayıt beyannamesi” ve kurucular tarafından imzalanmış noter onaylı “şirket sözleşmesi” ile şirketi temsile yetkili kişilerin şirket unvanı altına atacakları imzaların noter onaylı tasdiği gerekir. Komandit şirketin kurulumu ilgili ticaret odası ve ticaret sicilinden yapılabilmektedir.