Anonim Şirket İçin

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre;

En az 50.000 TL sermaye ve asgari bir ortak ile kurulabilir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabul edildiği anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. Anonim Şirket’in kuruluş aşamasında “kuruluş dilekçesinin” şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanması, “kuruluş bildirim formunun” en az 3 nüsha halinde düzenlenmesi ve noter onaylı “şirket sözleşmesinin” hazırlanması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, “kurucular beyanının” kurucular tarafından imzalanması ve şirketi temsile yetkili kişilerin şirket unvanı altında “imza beyannamelerinin” bulunması zorunludur. Oda “kayıt beyannamesi” ile birlikte kurucular, Anonim Şirketi ilgili ticaret odası ve ticaret siciline başvurmak suretiyle kurabilir.
Gerçek Kişi İşletmesi;
Gerçek kişi işletmeleri veya yaygın kullanımı ile “Şahıs Firmaları” en az 100 TL sermaye ile kurulur. Kuruluş işlemleri kapsamında, firma kaşesi ile tacir tarafından onaylanmış “dilekçe”, noterden onaylanmış “ticaret unvanı tasdiknamesi” gerekmektedir. Tacir tarafından imzalanmış “oda kayıt beyannamesi” ile birlikte kişi ilgili ticaret odası ve ticaret sicilinden kayıt yaptırabilir.